Trieda III

Systémy tejto triedy ukazujú netesnosť v nádrži alebo potrubí pod hladinou kvapaliny. Tieto systémy sú založené na kvapalinových a/alebo  plynových senzoroch, ktoré sú umiestnené v medzipriestore alebo v monitorovacom priestore. Vzniká tu možnosť úniku produktu do okolitého prostredia. (definícia podľa normy)

Klasse 3