Otázky pre porovnanie

OTÁZKA PRETLAKOVÝ INDIKÁTOR NA BÁZE VZDUCH/PLYN SYSTÉM NA MERANIE OBSAHU NÁDRŽE
SYSTÉM NA MERANIE OBSAHU NÁDRŽE
Vylúči systém znečistenie produktu pri netesnosti vo vnútornej stene? ÁNO
Vzduch/plyn sa dostane do priestoru skladovaného media.
NIE
indikačná kvapalina sa dostane do priestoru skladovaného média
NIE
pri vysokej hladine spodnej vody

Vylúči systém znečistenie produktu pri netesnosti vo vonkajšej stene?
ÁNO
Vzduch/plyn uniká z monitorovacieho priestoru do okolitého prostredia.
NIE
Indikačná kvapalina sa dostane do prostredia.
NIE
Skladované médium uniká do prostredia.
Je možná funkčná skúška? ÁNO
odvzdušnením systému priamo na indikátore
ÁNO
meraním prietok na ventile v dómovej šachte
NIE
nie je možný porovnateľne jednoduchý funkčný test

Môže byť vykonaná funkčná skúška bez prístupu k nádrži?
ÁNO NIE  

Je možné prevádzkovať nádrž počas funkčnej skúšky?
ÁNO ČIASTOČNE
len pokiaľ je nádrž mimo miesta plnenia
 
Zaťaženie životného prostredia pri likvidácii systému? MALÉ
elektrošrot
VYSOKÉ
vysoké náklady na špeciálny spôsob likvidácie indikačnej kvapaliny
STREDNÉ
elektrošrot
Sú vylúčené systémové riziká porúch vzťahujúce sa na nádrž? ÁNO
Na nádrži sú detekované výlučne netesnosti.
NIE
Vzniká riziko gélovatenia v dôsledku zmiešania
nevhodných kvapalín ako aj riziko nedostatočného prietoku v dôsledku krištalických častíc vznikajúcich pri použití nevhodného materiálu.
Následne možné vysoké náklady na výmenu nádrže.
NIE
Môže dôjsť k veľkému úniku produktu ešte pred spustením alarmu. Možné vysoké náklady na dekontamináciu.