Funkcia

V monitorovacom priestore potrubí alebo armatúr sa vytvorí pretlak pomocou vzduchu alebo dusíka.

Tento pretlak je nadimenzovaný tak, aby v prípade netesnosti došlo k poklesu tlaku.

Indikátor netesnosti s integrovanou funkciou dodatočného plnenia môžu vyrovnať drobné netesnosti dodatočným doplnením dusíka príp. vzduchu v obmedzenom rozsahu.
Tým je možné vykompenzovať menšie a nevyhnutné netesnosti vznikajúce pri montáži.

Väčšie netesnoti nemôžu byť vyrovnané a vedú k poklesu tlaku a spusteniu fukncií alarmu.

Výpočet alarmového tlaku

Alarmový podtlak musí byť minimálne o 1 bar vyšší ako maximálny dopravný tlak vo vnútornej rúre (podľa TRbF 502 príp. EN 13160) .

PAlarm = PF + 1,0 [bar]        PF    = max. dopr. tlak vo vnútornej rúre

Pri použití pretlakového indikačného systému  sa ani v prípade netesnosti nedostáva skladované médium do monitorovacieho priestoru.

Všetky diely, ktoré môžu prísť do kontaktu so skladovaným médiom, musia byť dostatočne chemicky odolné (napr.spojovacie vedenia v dómovej šachte, diakovo plnenej šachte).

V prípade prestupu výbušných pár do monitorovacieho priestoru cez permeabilnú stenu vnútornej rúry je potrebné zohľadniť zvýšenú ochranu pred nebezpečenstvom výbuchu. (napr. indikátor inertného plynu na plastových potrubiach na dopravu benzínu)


3-D Animations

Monitorovanie dvojplášťového potrubia s pretlakom dusíka
Viac potrubných trás monitorovaných pretlakovým indikátorom netesnosti (vzduch)