Funkcia

V monitorovacom priestore dvojplášťových potrubí sa pomocou indikátora vytvorí a udržiava podtlak.

V prípade úniku plynu sú vzduch alebo pary nasávané do monitorovacieho priestoru a ovplyvňujú pokles podtlaku. Drobné netesnosti sa vyrovnajú zapnutím čerpadla.

Relevantné netesnosti nemôžu byť vyrovnvané na základe ohraničeného dopravného výkonu čerpadla. Pokles podtlaku bude pokračovať. Pri dosiahnutí alarmového podtlaku sa spustí akustický a optický alarm.

V prípade úniku kvapaliny je skladované médium alebo spodná voda nasávaná do monitorovacieho priestoru. Podtlak sa zníži a čerpadlo sa zapne, aby sa nanovo vytvoril prevádzkový tlak. Medzitým je skladované médium alebo spodná voda nasávaná do sacieho potrubia indikátora.

Kvapalinový uzáver sa uzavrie a oddelí čerpadlo od monitorovacieho priestoru. Čerpadlo už nemôže ďalej vytvárať podtlak. Zostatkový podtlak prítomný v monitorovacom priestore , resp. v meracom potrubí je znižovaný ďalej nasávanou kvapalinou. Pri dosiahnutí alarmového podtlaku sa spustí akustický a optický alarm. Podtlak pri alarme je taký vysoký, že skladované médium nemôže uniknúť do prostredia.

 

Výpočet alarmového tlaku

Alarmový podtlak musí byť minimálne o 30 mbar vyšší ako tlak vyplývajúci z geodetického výškového rozdielu medzi vetvou T (sacie/meracie potrubie) a najnižším bodom dvojplášťového potrubia.

PAlarm = 30 + h . r . 0,98 [bar]
r        = hustota skladovaného média  v g/cm3, minimálne 1 g/cm3 pre podzemných nádržiach
h        = priemer/výška nádrže v cm
PAlarm = minimálny alarmový podtlak

 

 Pri podtlakových indikačných systémoch sa v prípade netesnosti dostane skladované médium a jeho pary do monitorovacieho priestoru, do spojovacích vedení alebo aj do indikátora.

Preto musia byť všetky použité stavbné prvky dostatočne chemicky odolné voči skladovanému médiu a jeho parám!

V prípade potenciálne výbušnej atmosféry musí byť indikačný systém v primeranom prevedení s ochranou do výbušného prostredia.


3-D Animácie

Potrubie na dopravu kvapalín s bodom vznietenia 55°C (napr. vykurovací olej) monitorované podtlakovým indikátorom netesnosti
Niekoľko potrubných trás monitorovaných cez špeciálny rozdeľovač pomocou vákuového indikátora netesnosti