Pretlakové indikátory netesnosti pre potrubia:

sa prednostne využívajú pri monitorovaní:

  • kvapalín s bodom vznietenia < 55°C, napr. benzín, kerozín
  • chemicky agresívnych kvapalín, ako kyseliny a lúhy

Typická oblasť použitia: Plniace a sacie potrubia na čerpacích staniciach, potrubia s tlakotesnými monitorovacími priestormi na čerpacích staniciach, priemyselných a chemických zariadeniach


Podtlakové indikátory netesnosti pre potrubia:

sa prednostne využívajú pri monitorovaní:

  • kvapalín s bodom vznietenia > 55°C, napr. vykurovací olej, nafta,
  • potrubí, ktorých monitorovacie priestory nie sú kvôli pretlaku vhodné pre dopravovanie chemicky agresívnych a/alebo potenciálne výbušných kvapalín.
  • potrubí a inštalácií v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu.

Typická oblasť použiti: výtlačné potrubia na čerpacích staniciach, výtlačné potrubia  na čerpacích zariadeniach pre vykurovací olej, sklady  leteckých palív, rafinérie, chemické zariadenia