Funkcia

V monitorovacom priestore dvojplášťového systému sa pretlak vytvorí pomocou vzduchu alebo dusíka.

Tento pretlak je nadimenzovaný tak, aby v prípade netesnosti došlo k poklesu tlaku.

 Drobné netesnosti môžu byť v určitom rozsahu vyrovnané pomocou integrovaného čerpadla. Tým sa vykompenzujú malé a nevyhnutné netesnosti vznikajúce pri montáži.

Väčšie netesnosti nemôžu byť vyrovnané pomocou čerpadla a vedú k poklesu tlaku a k spusteniu optického a akustického alarmu.

Indikátory netesnosti SGB spĺňajú požiadavky triedy I európskej normy EN 13160.
Sú skonštruované so samo-monitorovaním a permanentným monitorovaním oboch stien nádrže.

Výpočet alarmového tlaku

Alarmový pretlak musí byť minimálne o 30 mbar vyšší ako tlak skladovaného média na dne nádrže vrátane tlaku nadložia. 

PAlarm = 30 + h . r . 0,98 + PB [mbar]
PB      = tlak nadložia nad skladovaným médiom, napr. Stage II Systém
r       = hustota skladovaného média v g/cm3, minimálne 1  g/cm3
h       = priemer/výška nádrže alebo výška monitorovacieho priestoru v cm

PAlarm= minimálny alarmový podtlak

Pri použití pretlakového indikačného systému sa ani v prípade netesnosti nedostane skladované médium do monitorovacieho priestor

Všetky komponenty, ktoré prichádzajú do styku s médiom, musia byť dostatočne chemicky odolné (napr. spojovacie vedenia v dómovej šachte).

V prípade prestupu výbušných pár cez priepustnú vnútornú stenu nádrže je potrebné vziať do úvahy aj ochranu do výbuchu (napr. indikátor netesnosti s inertným plynom na GFK-nádrži  na skladovanie benzínu).


3-D Animácie

Niekoľko dvojplášťových podzemných nádrží monitorovaných pretlakovým indikátorom netesnosti