Funkcia

V monitorovacom priestore dvojplášťovej nádrže sa prostredníctvom indikátora netesnosti vytvára a udržuje podtlak.

V prípade úniku plynu sú vzduch alebo pary nasávané do monitorovacieho priestoru a spôsobia pokles tlaku. Drobné netesnosti sa vyrovnajú zapnutím čerpadla.

Relevantné netesnosti nemôžu byť vyrovnané na základe ohraničeného dopravného výkonu čerpadla. Podtlak bude ďalej klesať. Pri dosiahnutí alarmového tlaku sa spustí akustický a optický alarm.
V prípade úniku kvapaliny sa skladované médium alebo podzemná voda nasaje do monitorovacieho priestoru. Podtlak sa zníži a čerpadlo sa zapne a znovu vytvorí prevádzkový podtlak.

Medzičasom  sa skladované médium alebo spodná voda nasaje do sacieho potrubia indikátora.
Kvapalinový uzáver sa zatvorí a oddelí čerpadlo od monitorovacieho priestoru. Čerpadlo tak nemôže ďalej vytvárať podtlak.

Zostatkový podtlak v monitorovacom priestore, príp. v meracom vedení klesne v dôsledku ďalšieho nasávania kvapaliny.

Pri dosiahnutí alarmového tlaku sa spustí akustický a optický alarm.

Výpočet alarmového tlaku

Tento výpočet platí pre nádrže bez sacieho potrubia pre indikátor netesnosti až po najnižší bod monitorovacieho priestoru. Alarmový podtlak musí byť minimálne o 30 mbar vyšší ako statický tlak skladovaného média na dne nádrže.

PAlarm = 30 + h . r . 0,98 [mbar]

r            = hustota skladovaného média v g/cm3, minimálne 1  g/cm3 pri podzemných nádržiach
h           = priemer/výška nádrže v cm
PAlarm = minimálny alarmový podtlak

Pre nádrže so sacím potrubím pre indikátor netesnosti až po najnižší bod monitorovacieho priestoru musí byť alarmový podtlak minimálne 30 mbar.

Pri podtlakových indikačných systémoch sa v prípade netesnosti dostane skladované médium a jeho pary do monitorovacieho priestoru, do spojovacích potrubí alebo aj do indikátora.
Preto musia byť všetky použité komponenty dostatočne chemicky odolné voči skladovanému médiu a jeho parám!

V prípade výbušnej atmosféry musí byť indikačný systém v prevedení s ochranou do výbuchu.


3-D Animácie

Monitorovanie dna vákuovej nádrže s plochým dvojitým dnom (VL-255 P)
Nádrž s ochrannou výstelkou proti priesakom a sacím potrubím až po najnižší bod monitorovaná vákuovým indikátorom netesnosti
Monitorovanie vákuovej horizontálnej cylindrickej nádrže(VL-330)
Monitorovanie vertikálnej cylindrickej nádrže (napr DIN 6618)