Funksjon

I en overvåket dobbeltvegget rørledning skapes det og opprettes en undertrykk som blir overvåket av lekkasjedetektoren.

I tilfelle av en gasslekkasje luft eller damp blir trukket inn i overvåkingskammer -- noe som fører til undertrykkfall. Små lekkasjer blir kompensert med hjelp av pumpen.

Relevante lekkasjer kan ikke kompenseres på grunn av begrenset pumpekapasitet. Undertrykket vil fortsette å falle. Ved oppnådd alarmundertrykk utløses det optisk og akustisk alarm.

I tilfelle av en væskelekkasje suges lagrede materialer eller grunnvann inn i overvåkingskammeret. Undertrykket blir redusert og pumpen blir slått på for å skape et nødvendig nivå på undertrykket igjen. I løpet av viss tid blir lagermaterialer eller grunnvann sugd inn i sugeledningen for lekkasjeindikatoren.

Den flytende barrieren lukkes og skiller pumpen fra overvåkingskammeret. Pumpen kan ikke produsere ytterligere undertrykk. Det resterende undertrykket i mellomrommet eller i målelinjen reduseres ved oppsuging av mer væske. Ved oppnådd alarmundertrykk utløses det optisk og akustisk alarm. Det resterende undertrykket i tilfelle utløsning av en alarm er så høy at ingen av de lagrede varer kan komme ut til omgivelse.

Beregning av alarmtrykk

Alarm undertrykk må være minst 30 mbar høyere enn trykket som dannes av det geodetiske høydeforskjell mellom T-kryss (suge-/ målelinje) og det laveste punktet av den dobbeltveggede Rørledning.  

P Alarm = 30 + h ∙ p ∙ 0,98 [mbar]

p = Tettheten på det lagrede materialet i g/cm3 i underjordiske beholdere
h = Diameter/høyde på beholderen i cm
PAlarm = Minimum alarmtrykk


Ved lekkasjeindikatorsystemer kommer lagermaterialene og dampene ved lekkasje inn i overvåkingskammeret, i forbindelsesledningene eller også i lekkasjeindikatoren.

Derfor må alle komponenter som brukes ha tilstrekkelig kjemisk motstand mot de lagrede materialene og disses damp!

I tilfelle dannelse av en eksplosivfarlig atmosfære, skal lekkasjedeteksjonssystemet være konstruert for å være eksplosjonsbeskyttet!3-D-animasjoner

Rør for transport av væsker med flammepunkt over 55 °C (f.eks olje) overvåkes av en undertrykkslekkasjeindikator
Flere rørledninger blir overvåket via en spesiell fordelingsrør tilkoblet en vakuumlekkasjedetektor